Záruka na zboží a životnost

Obecné ustanovení

Povinností prodávajícího je odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou.

 • Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je bez vad a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé.
 • Prodávaná věc je v množství, míře nebo hmotnosti odpovídající smlouvě a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Při prodeji nové věci odpovídá prodávající za všechny vady, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době.

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad.

Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky a návod k používání zboží (je-li přiložen) a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Na vady způsobené použitím nebo zacházením, který je v rozporu s návodem k použití nebo způsobem skladování se záruka nevztahuje.

Záruka

Na zboží je podle zákona poskytována záruka 24 měsíců, pokud není podle charakteru zboží uvedeno jinak.

 • Tato záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoli na běžné opotřebení.
 • Jako záruční list slouží účetní doklad (faktura) o koupi, který kupující obdrží společně se zbožím a který obsahuje údaje povinné pro záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 • Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím.
 • V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
 • U věcí prodávaných za sníženou cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
 • Nárok na uplatnění záruky může zaniknout z níže uvedených důvodů.
  • Výrobek byl poškozen při přepravě. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodávajícího. Doporučujeme sepsat s dopravcem protokol o škodě, která byla důvodem k nepřevzetí zásilky.
  • Výrobek byl neodborně nebo nesprávně používán (v rozporu s návodem k obsluze, pokud je k výrobku přiložen).
  • Výrobek byl mechanicky poškozen nadměrným zatěžováním (tlakem, pádem, zkrutem, ohybem) nebo byl poškozen přírodními živly.
  • S výrobkem bylo hrubě zacházeno nebo vada vznikla vniknutím cizích látek nebo předmětů do výrobku.
  • Do sestavy výrobku byl spotřebitelem použit díl, který není kompatibilní.
  • Výrobek byl skladován v nevhodných podmínkách (agresivní prostředí, vlhko, nevhodné teplota, apod.)
  • Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, jejíž parametry neodpovídají příslušné normě.

Expirační lhůta a životnost

Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci (expirační lhůta), skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Expirační lhůta je dána výrobcem. 
Expirační lhůta e-liquidů je 24 měsíců od data produkce.

Je nutno rozlišovat záruku a životnost zboží.

Záruka je sice zákonem stanovena lhůtou 24 měsíců, ale životnost některých produktů může být výrazně kratší.

 • Životnosti nejsou přesné a mohou být ovlivněny intenzitou užívání. Je proto nutné, aby se kupující seznámil s přibližnou dobou životnosti kupovaného produktu a akceptoval ji.
 • Informace o životnostech kratších 24 měsíců jsou zpravidla uvedena u nabízeného zboží.
 • Kupující bere na vědomí, že k délce životnosti může být přihlédnuto při posuzování reklamace v záruční době.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu obchod@cigaretanabaterku.cz

nebo v pracovní dny (Po-Pá) nejlépe v době mezi 16-19 hodinou na telefonním čísle 731 255 986.