Reklamační řád

Reklamace je uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb.

Reklamační řád je dokument informující spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav.

Možnosti řešení reklamace

Podle charakteru vady má spotřebitel při uplatnění odpovědnosti za vady výrobků nárok na tyto obecně platné možnosti řešení.

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
  • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Lhůta na vyřízení a určení způsobu vyřízení reklamace

V případě, že se v záruční době vyskytla vada, je nutné rozlišit mezi podstatným a nepodstatným porušením kupní smlouvy. V prvním případě si zákazník může vybrat, zda chce zboží vyměnit, opravit, úplně odstoupit od smlouvy nebo slevu. U nepodstatného porušení smlouvy pak zákazník může žádat odstranění vady či slevu, odstoupit může, pouze pokud prodejce odmítne závadu odstranit nebo to nestihne včas.

Dle zákona č. 634/1992 Sb. je na vyřízení reklamace stanovena lhůta v délce nejvýše 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na lhůtě delší.

  • Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím.
  • Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Postup při reklamaci

Reklamace musí být prodávajícímu oznámena písemnou formou emailem na kontaktní adresu obchod@cigaretanabaterku.cz, případně bude dopisem na adresu provozovatele.

  • V textu reklamace bude uvedeno označení reklamovaného zboží, důvod reklamace, číslo účetního dokladu, případně číslo objednávky, kontaktní údaje pro zaslání informací o průběhu reklamačního řízení, datum a podpis.
  • Reklamované zboží bude spotřebitelem zasláno jako doporučený balík (nikdy ne na dobírku, nebude přijata) na adresu provozovatele. K reklamovanému zboží je vhodné pro lepší vyhodnocení závady přiložit podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutno jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje.
  • Po obdržení reklamovaného zboží prodávající posoudí ve lhůtě maximálně 10 dnů oprávněnost reklamace spotřebitele a zašle spotřebiteli potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i informaci o provedení opravy a o době jejího trvání nebo zda bude zboží vyměněno za nové.
  • Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Upozornění

Reklamace nelze uplatnit na spotřební zboží, které je určeno k osobnímu používání, jako jsou atomizéry, cartomizéry, clearomizéry, smokymizéry, dripy, náustky, cartridge, e-liquidy apod. Lze je pouze vrátit nepoškozené a nepoužité v 14 denní lhůtě na vrácení zboží. U e-liquidu musí být zachována neporušená původnost obalu.

V souvislosti s tím se při nákupu kupujícím neodzkoušené příchutě e-liquidu doporučuje objednat pouze malé balení, aby se tak předešlo případným ztrátám kupujícího, pokud mu e-liquid nebude vyhovovat.

Závěr

Snahou prodejce je prodávat jen kvalitní zboží a bez vad. Před expedováním je zboží prodejcem řádně kontrolováno. Pokud přesto bude kupující nucen zboží reklamovat, bude jeho reklamace vyřízena co nejrychleji, nejdéle však v zákonem stanovené lhůtě.

Příjem reklamace je potvrzován emailem z adresy obchod@cigaretanabaterku.cz.

Na tento email také směřujte dotazy týkající se Vaší reklamace.