Nákupní řád

Obecná ustanovení

Tento nákupní řád ustanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen „Prodávající“) a zákazníkem (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené v obchodních podmínkách obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění novel. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.cigaretanabaterku.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní.

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 • Prodávající/dodavatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující/spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující/jiný subjekt - je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupní smlouva (dle občanského zákoníku) - je smlouva, ze které vznikne prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Kupní smlouva (dle obchodního zákoníku) - je smlouva, jíž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něj vlastnické právo z této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách internetového obchodu www.cigaretanabaterku.cz

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami uvedenými na webových stránkách v době realizace své objednávky, a že je akceptuje. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro obě strany srozumitelném jazyce.
 • Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění a není přístupná třetím stranám.
 • Obchodní podmínky jsou vystaveny na webovém rozhraní internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Registrace a uživatelský účet

 • Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce internetového obchodu, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (uživatelský účet), ze kterého může kupující provádět objednávání zboží. O zdárné registraci bude kupující informován emailem.
 • Registrace není nezbytnou podmínkou vytvoření objednávky, umožní však jednodušší nákupy bez opětovného vkládaní údajů kupujícího a může nabídnout kupujícímu i další výhody.
 • Při registraci i při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny potřebné údaje. Údaje uvedené kupujícím při registraci i vytváření objednávky jsou prodávajícím považovány za správné. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jménem pro registraci je emailová adresa kupujícího. Přihlašovací jméno je zároveň interním zákaznickým číslem kupujícího. Je povinností kupujícího zachovat mlčenlivost ohledně hesla k jeho uživatelskému účtu a kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícího.
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

Uzavření kupní smlouvy

Kupující provedením objednávky čestně prohlašuje, že je starší 18let.

 • Nabídka prodeje zboží je podnětem k uzavření kupní smlouvy a je aktuální po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní obchodu. Dostupnost zboží je uvedena u jednotlivých produktů.
 • Vytváření objednávky kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Odesláním objednávky prodávajícímu se kupní smlouva mezi oběma stranami považuje za uzavřenou.
  • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění potřebných formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Údaje je kupující povinen uvádět správně a pravdivě. Uvedením těchto údajů do objednávky dává kupující souhlas k jejich použití pro potřebu spojenou s provozováním internetového obchodu, viz. Článek Ochrana osobních údajů.
  • Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit nebo opravit údaje, které do objednávky kupující vložil.
  • Každá řádně vyplněná objednávka se považuje za závaznou.
  • Kupující může doplnit objednávku dodatkem nebo odchylkou a to prostřednictvím poznámky v objednávce. Obsahem dodatku nebo odchylky může být pouze zboží, které je v okamžiku vytvoření objednávky v nabídce a je skladem (a to v požadovaném provedení, vývojové variantě, barvě, počtu) nebo pokud se kupující s prodávajícím předem písemně dohodl na zajištění konkrétního zboží, které standardně v nabídce není. V tom případě je prodávající povinen tento dodatek akceptovat. Pokud však dojde před expedováním objednávky k vyprodání zboží, které je předmětem dodatku, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti a dohodne se s kupujícím na změně termínu dodání (a to jen v případě, že ještě bude možné toto zboží zajistit u dodavatele) nebo na dodání jiné varianty. V případě, že prodávající není schopen požadavku v dodatku vyhovět a s kupujícím se nedohodne na jiné variantě, je oprávněn objednávku odmítnout.
 • Prodávající po obdržení závazné objednávky zašle kupujícímu obratem elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. 
  • Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
  • Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za dodržení obchodních podmínek vystavených na webovém rozhraní internetového obchodu v době realizace objednávky a kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.
  • Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována do jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
  • Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 • Kupující v souvislosti s uzavíráním kupní smlouvy bere na vědomí veškerá práva a povinnosti obou stran uvedené v obchodních podmínkách webového rozhraní internetového obchodu.
 • Kupující souhlasí s použitím prostředků dálkové komunikace při uzavírání kupní smlouvy a je si vědom, že nemá nárok na náhradu nákladů mu vzniklých při použití prostředků komunikace na dálku.
 • Místem plnění kupní smlouvy je adresa uvedená ve formuláři objednávky jako adresa k doručení zboží.
  • V ojedinělých případech lze dohodnout jiné místo plnění (např. při domluvě osobního předání zboží zákazníkům z blízkého okolí).
  • Toto jiné místo plnění není výdejním místem internetového obchodu.
 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Převzetím zboží spotřebitelem je kupní smlouva naplněna a obchodní transakce ukončena.
 • Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které v dříve uskutečňovaných obchodních transakcích kupní smlouvu podstatným způsobem porušily. Za porušení kupní smlouvy se považuje rovněž nedodržení obchodních podmínek jako je opakované nepřevzetí objednaného a odeslaného zboží. V případě uzavírání dalších obchodních transakcí s těmito osobami je prodávající oprávněn podmínit uzavření kupní smlouvy provedením platby předem.

Cena zboží

 • Cena (kupní cena) zboží je nabídková cena uváděna u jednotlivých produktů v katalogu zboží na webovém rozhraní internetového obchodu.
 • V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému.
 • Nabídková cena zboží v Kč je pro kupující konečnou cenou zboží v případě, že je cena uhrazena v české měně. Pro slovenské zákazníky bude cena přepočtena na EURA dle pravidel uvedených v Článku "Platba a doprava". Prodávající není plátce daně z přidané hodnoty (DPH).
 • Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.
 • V konečném vyúčtování (faktuře) je k ceně zboží připočítána cena dopravy (rozdílná podle zákazníkem zvoleného způsobu).
 • Není-li výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Kupní cena v okamžiku vytvoření objednávky je platná po celou dobu obchodní transakce a je pro obě strany závazná (vyjma možnosti změny ceny uvedené v oddíle „Práva a povinnosti prodávajícího“).
 • Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti.
 • Faktura vystavena na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je účetním dokladem.
 • Případné slevy z ceny zboží (množstevní sleva, akce, zaváděcí cena) poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Zrušení (stornování) objednávky kupujícím

 • Kupující v případě zjištění jakéhokoliv pochybení ve své odeslané objednávce má možnost bezodkladně prodávajícího o této chybě informovat emailem na kontaktní adresu internetového obchodu obchod@cigaretanabaterku.cz a požádat o stornování objednávky.
 • Stornování může být prodávajícím uskutečněno pouze v případě, že zboží nebylo dosud expedováno.
 • U emailu je potřeba uvést jméno kupujícího, číslo objednávky určené pro stornování a kontaktní údaje.
 • V případě, že zboží již bylo odesláno, má spotřebitel možnost využít právo na odstoupení od smlouvy dle následujícího oddílu "Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci dálkové komunikace".

Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Kupující má právo dle $1829 odst.1a nového občanského zákoníku na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet (tzv. distanční smlouvy) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od smlouvy, musí ve stanovené době odeslat prodávájícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje a dle $1831 bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat nebo předat prodávájícímu zboží, které od něho obdržel. Lhůta na odstoupení je rovněž vymezena ustanovením odstavce 2 výše uvedeného paragrafu občanského zákoníku.

Rozhodne-li se spotřebitel v této lhůtě pro odstoupení od smlouvy, požaduje prodávající dodržení níže uvedených podmínek.

 • Odstoupení musí být provedeno písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, jímž se smlouva ruší. Informace o odstoupení může být zaslána emailem na kontaktní adresu obchod@cigaretanabaterku.cz, případně dopisem na adresu provozovatele.
 • Za odstoupení od kupní smlouvy se nepovažuje nepřevzetí doručované zásilky.
 • Zboží bude spotřebitelem vráceno zasláním jako doporučený balík (nikdy ne na dobírku, nebude přijata) na adresu provozovatele a to ve lhůtě 14 dní od odstoupení. Doporučuje se zboží pojistit.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování a v původním obalu (je-li obal součástí zboží). Ke zboží bude přiložena kopie stvrzenky (faktury) o koupi věci s poznámkou "odstoupení od smlouvy" a podpisem kupujícího. Kupující také musí prodávajícímu sdělit číslo bankovního účtu nebo adresu pro zaslání vrácených peněz.
 • Při splnění těchto podmínek a shledání, že zboží i ostatní náležitosti byly prodávajícímu vráceny v pořádku, zašle prodávající peníze za zboží zpět zákazníkovi. Nemusí tak však učinit, dokud nemá zpět své zboží. Prodávající také zákazníkovi vrátí náklady na nejlevnější dopravu při doručení objednaného zboží.
  • V případě, že vrácené zboží vykazuje známky běžného používání bude odstoupení od smlouvy prodávajícím také akceptováno, ale spotřebiteli bude vyúčtována náhrada vzniklého snížení hodnoty věci. Prodávající může ponížit vrácenou cenu za vrácené zboží o částku, kterou zboží tímto běžným používáním ztratilo. O snížení ceny za vrácené zboží bude zákazník prodávajícím informován.
  • Prodávající může uplatnit právo na úhradu škody vzniklé odstoupením od smlouvy kupujícím zejména v případě, že se jedná o zboží na individuální objednávku, které bylo nutno na přání zákazníka obstarat nad rámec běžného prodeje nebo se jedná a zboží upravené podle přání spotřebitele. Spotřebitel nemůže rovněž odstoupit od smlouvy, jedná-li se o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Zákazník nemůže vrátit ani zboží, u kterého porušil hygienický obal.
 • Prodávající poté vrátí spotřebiteli zpět peníze za zboží (nebo jejich poměrnou část dle předchozího bodu) složenkou na adresu nebo převodem na účet, a to nejpozději do 14 dnů od doručení předmětu odstoupení od smlouvy. Rozhodující datum je datum odeslání prodávajícím, podložené dokladem o odeslání peněz. Pokud kupující nedodá prodávajícímu číslo bankovního účtu nebo adresu pro zaslání vracených peněz, prodlouží se doba pro toto odeslaní vrácených peněz o dobu, než kupující tuto informaci prodávajícímu sdělí.
 • Náklady na dopravu a poštovné při odstoupení spotřebitele od smlouvy hradí kupující (spotřebitel), který je předem prostřednictvím tohoto bodu obchodních podmínek  dostatečně poučen.
 • Toto právo odstoupení není použitelné jako způsob řešení reklamace zboží. Pokud je zboží po doručení kupujícímu shledáno vadným, bude řešeno v samotném řízení o reklamaci.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Povinností prodávajícího je vyřídit závaznou objednávku kupujícího, zboží odeslat v dohodnutém termínu, vystavit kupujícímu účetní doklad, potvrdit kupujícímu záruční list (pokud je k výrobku přiložen).
 • Po odstoupení kupujícího od smlouvy je povinností prodávajícího provést posouzení požadavku bez zbytečných odkladů a je povinen vrátit kupní cenu zboží po doručení vráceného zboží, vše v souladu s podmínkami uvedenými v oddíle „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace“.
 • Prodávající je povinen posoudit reklamace a vyřídit oprávněné reklamace dle reklamačního řádu, který je součástí obchodních podmínek internetového obchodu.
 • Prodávající nese zodpovědnost za to, že prodávané zboží je bez vad a je povinen poskytnout spotřebiteli záruku na zboží, blíže vymezenou v Článku „Záruka, odpovědnost za vady zboží, životnost zboží“.  V souvislosti s tím kupující bere na vědomí, že záruka 24 měsíců se vzhledem k charakteru zboží nevztahuje na veškeré produkty nabízené v internetovém obchodě.
 • Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy z níže uvedených důvodů, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
  • Jestliže kupující není schopen finančně plnit podmínky kupní smlouvy.
  • Jestliže kupující odmítne objednané zboží převzít.
  • Stane-li se plnění nemožné (např. zboží se již nevyrábí, změní-li se výrazně cena, zboží je nedostupné u dodavatelů, atp.).
 • Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu v případě uvedeném v oddíle „Uzavření kupní smlouvy“.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v případech jako je např. chybné uvedení ceny, chyba systému, chybné zadání, lidský faktor apod. Pokud taková změna nastane, bude na ni spotřebitel náležitě upozorněn.
 • Provozovatel internetového obchodu (prodávající) je povinen nakládat s poskytnutými osobními údaji kupujících v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zavazuje se k neposkytnutí osobních údajů třetím osobám.
 • Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu nebo odmítne-li objednané zboží převzít a o zboží již nebude mít dále zájem, může prodávající požadovat proplacení všech vynaložených nákladů spojených s plněním objednávky kupujícího a vynaložených nákladů na zaslání výzvy.
 • Podávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku nedovolených zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen pravdivě uvést prodávajícímu správné osobní údaje potřebné k úspěšnému plnění objednávky.
 • Finanční plnění provede kupující v řádném termínu.
 • Kupující převezme zboží v řádném termínu.
 • Shledá-li spotřebitel jakýkoliv rozpor mezi objednávkou a dodávkou zboží, bude o tom prodávajícího neprodleně informovat a dohodne se s prodávajícím na způsobu nápravy.
 • Není-li prodávající schopen z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od objednávky odstoupit.
 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku (viz. oddíl „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace“).
 • Kupující má právo požádat prodávajícího o vymazání osobních údajů z databáze obchodu, prodávající musí takto bez prodlení učinit.
 • Nepřevezme-li kupující objednané zboží v termínu a bude chtít zboží zaslat opětovně, pak nese původní i další náklady na dodání v plné výši.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího, a to v případě, že kupující sám projeví zájem o zasílání těchto nabídek. Dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Závěr

 • Programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem.
 • Použité názvy a loga mohou být ochrannými známkami.
 • Informativní údaje u produktů jsou uvedeny podle materiálů výrobců, dovozců nebo dodavatelů.
 • Obrázky mohou mít pouze informativní charakter.
 • Dnem učinění závazné objednávky se nákupní řád prodávajícího stává pro kupujícího závazným.

Tento nákupní řád nabývá účinnosti dne 1. března 2012